فرماندار یزد:

اسامی نهایی داوطلبان مجلس دوازدهم در حوزه انتخابیه یزد، اشکذر، زارچ وبخش ندوشن را اعلام کرد

لینک کوتاه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد:سیدمحمدرضا مدرسی، فرماندار شهرستان یزد اسامی نهایی داوطلبان تایید صلاحیت شده انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان های یزد، اشکذر، زارچ وبخش ندوشن را اعلام کرد. وی بیان کرد: تبلیغات انتخاباتی از روز پنج شنبه مورخ 1402/12/03 آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأی ادامه خواهد داشت . مدرسی اسامی نهایی داوطلبان تایید صلاحیت شده انتخابات مجلس دوازدهم در حوزه انتخابیه شهرستانهای یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن را به شرح ذیل اعلام کرد. -1 آقای حامد آخوندی ابراهیم آبادی فرزند عباسعلی کد نامزد 128 -2 آقای حسینعلی ابوئی مهریزی فرزند حسن کد نامزد 124 -3 آقای علی ابوئی مهریزی فرزند محمدحسین مشهور به علی ابویی کد نامزد 125 -4 خانم فرزانه ابوئی مهریزی فرزند حسن کد نامزد 126 -5 آقای رضا اشترزاده فرزند قاسم کد نامزد 134 -6 آقای سیدعلی محمد اعتمادالعلماء فرزند سیدصالح کد نامزد 135 -7 آقای محمدرضا اعتمادالعلماء فرزند عباس مشهور به اعتماد کد نامزد 136 -8 آقای جلال افشاری پور فرزند علی مشهور به جلال کد نامزد 137 -9 آقای امیر افضل فرزند مسعود کد نامزد 138 -10 آقای محمدباقر اقبالی زارچ فرزند مظاهر کد نامزد 139 -11 آقای فربد بیانی فرزند جهانگیر کد نامزد 149 -12 آقای هادی بیشهء فرزند حسین کد نامزد 151 -13 آقای عباس پارسائیان فرزند حسن کد نامزد 153 -14 آقای ابوالفضل پیمان فر فرزند ناصر کد نامزد 156 -15 آقای علی تیموری فرزند محمد کد نامزد 158 -16 آقای محمدحسین جعفری ندوشن فرزند محمدرضا کد نامزد 159 -17 آقای علی اکبر جمالی فرزند حیدر کد نامزد 161 -18 آقای محمدرضا جوکار فرزند محمد مشهور به احمد کد نامزد 163 -19 آقای محمدصالح جوکار فرزند باقر کد نامزد 164 -20 آقای علی حاجی جعفری فرزند محمدحسن مشهور به جعفری کد نامزد 165 -21 آقای حسین حدادمحمدآبادی فرزند عبدالحسین کد نامزد 169 -22 آقای رضا حدادی بیدکی فرزند حسینعلی مشهور به ندارم کد نامزد 171 -23 خانم معصومه حکیمیان فرزند علیرضا کد نامزد 178 -24 آقای محمدرضا خانی سانیج فرزند حسین مشهور به خان کد نامزد 179 -25 آقای محمدرضا خدائی فرزند میرزاعبدالرضا مشهور به – کد نامزد 181 -26 خانم عذرا خیراندیش فرزند عباسعلی مشهور به آرزو کد نامزد 183 -27 خانم عزیزه درهمی فرزند صمد مشهور به درهمی کد نامزد 185 -28 خانم سمانه دریائی پور فرزند محمدعلی کد نامزد 186 -29 آقای سیدمحمدمحسن دعائی فرزند احمدآقا مشهور به کد نامزد 191 -30 آقای امین دهقان فرزند علی کد نامزد 193 -31 آقای سیدمحسن دهقان بنادکی فرزند سیدعلی اصغر کد نامزد 194 -32 آقای ابوالفضل دهقان منگابادی فرزند محمدحسن مشهور به کد نامزد 195 -33 خانم اعظم دهقانی احمدآبادی فرزند حسین کد نامزد 197 -34 آقای منصور دهقانی تفتی فرزند جعفر کد نامزد 212 -35 آقای ابوالفضل دهقانی سانیج فرزند محمدحسین کد نامزد 213 -36 خانم زهرا دهقانی محمودآبادی فرزند محمدرضا کد نامزد 215 -37 آقای وحید رادمان فرزند احمد کد نامزد 379 -38 آقای محسن رادپور فرزند محمد مشهور به ندارم کد نامزد 216 -39 خانم سیما راغبیان هنزائی فرزند میرزامحمدحسن کد نامزد 217 -40 آقای محمود رحمانی شمسی فرزند حسین مشهور به ندارم کد نامزد 218 -41 آقای سعید رشیدی فرزند محمود کد نامزد 231 -42 آقای احسان رضائی فرزند محمدحسین مشهور به احسان کد نامزد 234 -43 آقای محمدحسین رضائیان صباغ فرزند علی مشهور به نیستم کد نامزد 236 -44 آقای سیدمهدی رضوی نیا فرزند سیدمحمد مشهور به سید رضوی کد نامزد 381 -45 آقای محسن زارع فرزند محمدعلی مشهور به محسن کد نامزد 239 -46 آقای محمدعلی سالاری علی آبادی فرزند اکبر مشهور به دکتر سالاری کد نامزد 248 -47 آقای حمیدرضا سرداری فرزند احمد کد نامزد 252 -48 آقای علیرضا سعادتمند فرزند جلال کد نامزد 254 -49 آقای محمدحسین سلمانی فرزند عباس مشهور به سلمانی ندوشن کد نامزد 256 -50 آقای محمودرضا سیف علیشاهی فرزند قاسم مشهور به محمود کد نامزد 258 -51 آقای سیدحامد شاهدی فرزند سیدمحمد مشهور به حامد کد نامزد 261 -52 آقای محمد شایق فرزند محمدحسین کد نامزد 262 -53 آقای صفرعلی شفائی فرزند محمد کد نامزد 265 -54 آقای امیررضا صادقیان فرزند عباس کد نامزد 269 -55 آقای ناصر
صدراابرقوئی فرزند علی مشهور به دکتر ابرقویی کد نامزد 272 -56 آقای حسن صدیقی فرزند ابوالقاسم کد نامزد 273 -57 آقای امیرحسین صفدرپور فرزند محمود کد نامزد 275 -58 آقای سیدابوالفضل طباطبائی عقدا فرزند شهاب الدین کد نامزد 279 -59 آقای سعید عاقبت خیری فرزند محمدحسن کد نامزد 282 -60 خانم شیما عباسی هرفته فرزند محمد مشهور به شیما عباسی هرفته کد نامزد 284 -61 آقای محمدمهدی عزیزی لاری فرزند حسین کد نامزد 285 -62 آقای مهدی عسکری پور فرزند داود کد نامزد 287 -63 خانم مریم السادات فخرا فرزند سیدمحمدعلی کد نامزد 295 -64 آقای فرزاد فرازی فرزند محمدعلی کد نامزد 296 -65 آقای محمدعلی فرقانی اله آبادی فرزند علی اصغر کد نامزد 298 -66 خانم سمیه فلاح تفتی فرزند حکمت اله مشهور به —- کد نامزد 377 -67 آقای روح اله فلاح مدواری فرزند غلام حسین کد نامزد 312 -68 آقای حسین قاسم شریفی فرزند علی مشهور به — کد نامزد 313 -69 آقای روح اله قانعی فرزند محمود کد نامزد 314 -70 آقای محمدباقر قطبی فرزند وضاح کد نامزد 315 -71 خانم وجیهه قفائی فرزند علی اصغر کد نامزد 316 -72 آقای مجید کاظم پور فرزند حسین کد نامزد 319 -73 آقای محمدرضا کمال پور فرزند علی اکبر کد نامزد 321 -74 آقای حسین کوثری فرزند محمد کد نامزد 323 -75 آقای محمدرضا کوچک زاده فرزند محمدعلی کد نامزد 324 -76 آقای مسلم لاله زاری فرزند حسین کد نامزد 327 -77 آقای عباس ماندی حبیب آبادی فرزند امیرحسین کد نامزد 329 -78 آقای علیمحمد متوسل فهادانی فرزند محمدکاظم کد نامزد 341 -79 آقای رضا محمدی فرزند اکبر کد نامزد 345 -80 آقای علیرضا محمدپور فرزند رجبعلی کد نامزد 343 -81 آقای علیرضا محمودی فرزند محمدحسین کد نامزد 348 -82 آقای علی اصغر مرتضائی راد فرزند یوسف کد نامزد 349 -83 آقای محمدرضا مسلمان یزدی فرزند حبیب مشهور به ندارم کد نامزد 351 -84 خانم مینا مسلمی کویری فرزند محمدرضا کد نامزد 352 -85 خانم عارفه مسیح فرزند محمدمهدی مشهور به مسیح کد نامزد 353 -86 آقای کاظم مشرف فرزند محمد مشهور به کاظم مشرف کد نامزد 354 -87 آقای سعید مطهری فرزند حسن مشهور به دکتر سعید مطهری کد نامزد 356 -88 آقای سیدقاسم میرحسینی فرزند سیدعباس کد نامزد 361 -89 خانم فرانک مؤذن فرزند مصطفی کد نامزد 328 -90 آقای اصغر نادری فرزند اکبر کد نامزد 362 -91 آقای محسن نوفرد فرزند علی بمان کد نامزد 363 -92 آقای علی اکبر نیک نام فرزند صادق مشهور به مجید کد نامزد 378 -93 آقای هادی هاتفی مجومرد فرزند محمدرضا مشهور به هادی کد نامزد 365 -94 آقای حسین هادی ندوشن فرزند رضا کد نامزد 367 -95 آقای جلال هرندی مقدم فرزند ناصر مشهور به دکتر کد نامزد 371 -96 آقای کاظم یاوری نسب فرزند غلامحسین مشهور به یاوری کد نامزد 373 -97 آقای مرتضی یزدان پناه فرزند محمود کد نامزد 374 -98 آقای علی یزدانی فرزند حسن کد نامزد 375 -99 خانم فاطمه یوسفی حکیم آبادی فرزند علی کد نامزد 376

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه شما پس از تایید نمایش داده خواهد شد.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply. این سایت توسط ریکپچا محافظت می شود و خط مشی رازداری و شرایط خدمات گوگل اعمال می شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *