رئیس کمیسیون نظارت تلفیق و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد